Belépés Regisztráció

Mire jogosult a kiadatlan részarány tulajdonosa?


Mire jogosult a kiadatlan részarány tulajdonosa?

Az a természetes személy minősül a kiadatlan részarány tulajdonosának, akinek a nevén 2021. január elsején az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) által vezetett termelőszövetkezeti különlapon olyan, aranykorona értékben kifejezett részaránytulajdon volt nyilvántartva, amelynek ellenében sem ingatlan tulajdonához, sem kártalanításhoz nem jutott.

Az ingatlanügyi hatóság a termelőszövetkezeti különlapok adatai alapján a 2021-es évben postai levél formájában feladott hivatalos iratban értesítette az egykori részarány-tulajdonosokat a kártalanítás lehetőségéről. Sok olyan személy is szerepel a nyilvántartásban, aki a termelőszövetkezeti különlapra kerülését követően elhalálozott, emigrált vagy elköltözött, így az értesítés „nem kereste” vagy „ismeretlen címzett” jelzéssel kerül vissza az illetékes Földhivatali Osztályhoz. Előfordul, hogy olyannyira hiányosak a hivatalosan rendelkezésre álló adatok, hogy a részarány-tulajdonos számára nem lehetett értesítést küldeni (például hiányzó cím vagy időközben történt névváltozás).

Minden lehetséges jogosultnak, illetőleg jogutódjának érdemes felvilágosítást kérni az illetékes földhivataltól – akár telefonon is – a megfelelő adatok megadásával (település, valódi vagy feltételezett részarány-tulajdonos neve, születési dátuma, anyja neve, esetleg lakcíme) annak érdekében, hogy az őt megillető joggal élni tudjon. A lehetőség adott a jogutód számára is, természetesen a jogutódlást (öröklés, ajándékozás, adásvétel, stb.) alátámasztó eredeti közokirat (például közjegyzői hagyatékátadó végzés) vagy teljes bizonyító erővel rendelkező, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat (például adásvételi vagy ajándékozási szerződés), esetleg annak hitelesített másolata benyújtása mellett.

A kártalanítás összege az aranykorona (AK) értékben kifejezett részaránytulajdon nagyságán alapul, mértéke 50.000,- Ft /AK, azonban az állam ezt kizárólag az illetékes megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályához benyújtott kérelem esetén téríti meg (kérelem letölthető itt: https://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/reszaranykartalanitas20201215.pdf). A kérelemben a személyes adatokon túlmenően szükséges megadni a termelőszövetkezet megnevezését és címét, továbbá a fennálló részarány aranykorona értékét. A termelőszövetkezetre vonatkozó adat kinyerhető az interneten található cégnyilvántartásból (link: https://www.e-cegjegyzek.hu/), illetve amennyiben a termelőszövetkezet neve feledésbe merült vagy a fennálló részarány aranykorona értéke nem ismert, az illetékes Földhivatali Osztály is megadja – a saját adatbázisa alapján – a szükséges tájékoztatást.

Érdemes odafigyelni arra, hogy a kártalanítást az állam utalással teljesíti, ezért az a jogosult, aki nem rendelkezik magyar bankszámlaszámmal, más számlatulajdonost is megjelölhet az utalás címzettjeként, azonban érdemes a kérelemhez csatolni a pénzösszeg átvételére vonatkozó meghatalmazást is.

A folyamat a kártalanításról szóló döntéssel zárul, majd a hatósági döntés véglegessé válását követő 15 nap elteltével megtörténik a termelőszövetkezeti különlap megszüntetése, továbbá az egykori részarány-tulajdonos számára az összeg kifizetése.

Szerző: Dr. Szigeti Ágnes jogász

2021.09.16.

2021-09-16