Belépés Regisztráció

Játékszabályzat


A CIVILÚT ALAPÍTVÁNY

2024. ÉVI

KVÍZZEL EGYBEKÖTÖTT

NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYZATA

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: “Játékszabályzat”) a Civilút Alapítvány (székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 40/1., továbbiakban: “Alapítvány”) mint szervező által Odaadó Kvíz elnevezéssel meghirdetett, az Odaadó program web és Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra (továbbiakban: “Játék”) vonatkozik.

1.  A 2024. április 9-16. között zajló játékban kizárólag a 2. és 3. pontban leírtaknak megfelelő személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:

 • regisztrál a www.odaado.hu weboldal felhasználói közé;
 • helyesen megoldja az Odaadó program Facebook és weboldalán, valamint Hírlevelében közzétett Odaadó Kvízt ();
 • a  kitöltés során megadja nevét és e-mail címét.
 •  

A Játékban való részvétel ingyenes.

A nyereményjátékokhoz kapcsolódó időpontok, határidők:

 • A játék megnevezése: Odaadó Sencor Nyereményjáték
 • A játék időtartama: 2024. április 9. kedd – 2024. április 16. kedd
 • Sorsolás: 2024. április 16. kedd, 15:00 óra

A nyereményjátékban való részvétel és annak menete:

A nyereményjátékban részt vehet bárki, aki a 2. és 3. pontban leírtaknak megfelelő személy (továbbiakban: „Játékos”), valamint, aki a játék időtartama alatt helyesen megoldja az Odaadó Nyereményjáték Kvízt, valamint a kitöltés során megadja nevét és e-mail címét, opcionálisan telefonszámát.

2. A sorsolásokon azok a játékosok vesznek részt, akik adataik megadásával egyértelműen azonosíthatóak.

3. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. évét betöltött természetesszemély. A Játékból ki vannak zárva az Alapítvány és a nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb szervezetek dolgozói, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

4. Játék révén elnyerhető díjak:

A Játék nyereményeit a Civilút Alapítvány ajánlotta fel.

A játék végén tartandó sorsoláson az alábbi 5, azaz öt nyeremény („Nyeremény”) kerül kisorsolásra:

 • 2 db SBP 1500WH Vérnyomásmérő SENCOR elektronikai berendezés
 • 2 db SVC 7522WH 2in1 rúdporszívó SENCOR elektronikai berendezés
 • 1 db SMW 1918WH Mikrohullámú sütő SENCOR elektronikai berendezés
 
A játék során összesen 5 Nyertes kerül kihirdetésre. Egy sorsoláson belül egy adott játékos csak egy nyereményt nyerhet.
 
A nyeremény tartalmának megváltoztatásának jogát a Civilút Alapítvány fenntartja.
 
5. A sorsolás
 
A sorsolás online történik a https://www.random.org/ oldal segítségével 2024. április 16-én, kedden 15:00-kor. A sorsolást a Civilút Alapítvány munkatársai végzik.
 
A sorsolás menete: a Kvízt helyesen megoldók közül véletlenszerűen kerül kiválasztásra 5 darab Nyertes, mely személyeknek ellenőrizzük a regisztrált státuszát a www.odaado.hu weboldalon. Amennyiben a kisorsolt helyes megfejtők rendelkeznek aktív regisztrációval a weboldalon, úgy validáljuk a nyereményt. Amennyiben a kisorsolt helyes megfejtő nem rendelkezik aktív regisztrációval, úgy új személy kerül kisorsolásra.
 
A Nyerteseket e-mailben és Facebookon az Alapítvány munkatársai értesítik, részükre a nyeremény futárszolgálat által kerül átadásra, vagy személyes átvétel útján. A játékkal kapcsolatban további információkat az info@odaado.hu e-mail címen lehet kérni.
 
5.1.A játékban történő részvétellel a játékos hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a sorsolást követően a nyertesek nevét a https://www.facebook.com/odaadoprogram oldalán és a www.odaado.hu weboldalon megjelenítse.
 
5.2. Nyeremény készpénzre nem váltható át.
 
5.3. A Játékban való részvételnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) semmilyen felelősséget nem vállal.
 
5.4. A Játékban való részvétel és a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Civilút Alapítvány felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Civilút Alapítványsemmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésévelvesz részt a Játékban.
 
A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
 
· az Alapítvány Játékosoknak a nyereményjáték során a Játékban való részvétel érdekében megadásra kerülő alábbi személyes adatait kezelje:
 
 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám (ennek megadása opcionális)
 
· a személyes adatait az Alapítvány, mint adatkezelő az Alapítvány Odaadó programjának adatkezelésről szóló részletes tájékoztatóban (https://www.odaado.hu/adatvedelem) foglalt szervezetek számára, mint adatfeldolgozók részére átadhatja.
 
· nyertesség esetén nevüket a megadott adatokat az Alapítvány a hatályos jogszabályoknak megfelelően kizárólag a jelen szabályzatban foglaltak szerint használja fel, adatait bizalmasan kezelje, a nyertesek adatait az Alapítvány a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel öt évig megőrizze.
 
· megadott személyes adataikat az Alapítvány a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja
 
· Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, melyet az Alapítvány és/vagy megbízottja, a hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzatminden rendelkezését.
 
5.5 Az Alapítvány szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásávaltörténik. A Játékos adatainak kezelésére a kérdőív rendszert üzemeltető involve.me szerverein az Európai Unión belül az alábbi országokban kerülhet sor: Luxemburg, Frankfurt, Franciaország és Ausztria.  Az Alapítvány bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a fent megadott címén tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Alapítvány által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az Alapítvány Odaadó programjának adatkezelésről szóló részletes tájékoztatója a https://www.odaado.hu/adatvedelem oldalon található.
 
5.6. A Játék kapcsán a nyertes Játékost személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség nem terheli.
 
5.7. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén az Alapítvány, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást kezdeményezzen (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást indítson) azzal a Játékossal szemben, aki a Játék menetének befolyásolásával, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni.
 
5.8. Az Alapítvány fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben az Alapítvány felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt tesznek közzé a saját weboldalukon vagy Facebook oldalukon.
 
5.9. Az Alapítvány kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
 
5.10. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályzatban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélés-szerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a kapcsolatfelvétel 3 (három) napon belül a Nyertes hibájából nem valósul meg, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát, és ezt követően a Nyertes a Nyeremény átvételére nem jogosult.
 
5.11. A Játékszabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 
5.12. Az Alapítvány a Játékszabályzatot az Odaadó program weboldalán (https://www.odaado.hu/) teszi közzé.
 
5.13. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben saját belátása szerint megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot azonnal közzéteszi.
 
Budapest, 2024. április 8.