Belépés Regisztráció

Felhasználási feltételek


Üdvözöljük az Odaado.hu weboldalon!

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a jelen felhasználási feltételeket.

 I. A weboldal üzemeltetője

Civil út Alapítvány

székhely: 1112 Budapest, Olt utca 23.;

nyilvántartási száma: 01-01-0012890;

adószáma: 19235475-1-43;

statisztikai számjele: 19235475-9499-569-01;

a továbbiakban: Üzemeltető.

II. A weboldal célja

Az odaado.hu olyan szolgáltatást nyújt a weboldalon regisztráló személyek számára, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltatók az általuk kínált szolgáltatásaikról a regisztrációt követően a weboldalon tájékoztatást tegyenek közzé, a Felhasználók részére pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrációt követően ezen Szolgáltatók által közzétett szolgáltatások között kikereshessék a számukra legmegfelelőbbet, és a Szolgáltatóval felvegyék a kapcsolatot. A weboldal kizárólag arra biztosít lehetőséget, hogy a Felhasználó (és más regisztrált Szolgáltató) a Szolgáltatók profilját megtekinthessék, valamint a Szolgáltatók részére a weboldalon keresztül a Szolgáltató saját e-mail tárhelyére kapcsolatfelvételt kezdeményező e-mail üzenetet küldjenek. A Felhasználó és Szolgáltató közötti további kommunikáció, a szolgáltatás idénybevétele, az esetleges pénzügyi teljesítés, illetve a felek közötti bármilyen jogviszony létesítése a weboldaltól és az Üzemeltetőtől függetlenül zajlik.

A weboldalon nem támogatott azon Szolgáltatók regisztrációja, akiknek a szolgáltatása tanácsadásra és termékértékesítésre irányul vagy ilyen eredménnyel jár.

A weboldalon szigorúan tilos bármilyen jogellenes, jóerkölcsbe ütköző illetve a weboldal szellemiségével, céljával ellentétes szolgáltatás kínálása, illetve ilyen tevékenységre történő felhívás vagy ajánlkozás. Amennyiben a jelen bekezdésben foglalt tartalomról az Üzemeltető tudomást szerez, azt haladéktalanul törli, továbbá fenntartja a jogot a szükséges jogi lépések megtételére.

A weboldal felhasználására a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak az irányadóak, az Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket és rendelkezéseket.  

III. Alapvető rendelkezések

A weboldalra kizárólag Felhasználóként vagy Szolgáltatóként való regisztrációt követően nyílik lehetőség belépni. A regisztráció célja, hogy kizárólag valódi személyek részére biztosítson hozzáférést az ott közzétett tartalmakhoz. A regisztrációval, illetve a weboldal használatával a látogató elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, azokat megértette és tudomásul veszi, a leírtakkal egyetért. A regisztrációval elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, illetőleg magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit. A regisztráló hozzájárulását adja továbbá személyes adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerinti kezeléséhez.

Üzemeltető fenntartja a jogot az Odaado.hu oldalon nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása érdekében, hogy az oldalon megjelenített szolgáltatás-típusok fajtáit és számát, illetve a weboldal nyújtotta egyes funkciókat felülvizsgálja és megváltoztassa vagy bővítse, illetőleg a Weboldalra regisztrált személyek közötti kapcsolatfelvétel- és kapcsolattartás részletszabályait és technikai hátterét módosítsa. E változtatásokról a regisztrált felhasználókat minden alkalommal a változások hatályba lépését megelőzően legalább 14 nappal e-mail útján értesíteni kell.

A weboldal szolgáltatásainak igénybevételére mind a Szolgáltatók mind a Felhasználók részéről ingyenesen kerül sor, azaz az Odaado.hu nem kér díjat a weboldal használatáért.

A weboldalon hirdetések közzétételére sor kerülhet, a regisztrált személyek adatai azonban harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra.

A weboldal tulajdonosa, illetve üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett, Szolgáltatói névjegyzékben szereplő Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások minőségéért, illetve megfelelőségéért, továbbá a Szolgáltatók által közzétett adatok helyességéért.

A weboldal tulajdonosa egyedi elbírálás alapján terminálhatja a weboldalra regisztrált Felhasználót vagy Szolgáltatót, amennyiben a Felhasználó vagy Szolgáltató sértő, nem megfelelő hangvételű információt közöl, illetve egyértelműen nem azonosul a weboldal által képviselt alapelvekkel felhasználói tevékenysége során.

Bejelentést lehet tenni az info@odaado.hu email címen. A weboldal tulajdonosa a bejelentést egyedileg elbírálja és annak eredményéről 72 órán belül tájékoztatja a bejelentőt.

IV. A weboldal által nyújtott szolgáltatások köre  

A weboldalon regisztrált Szolgáltatók névjegyzéke kizárólag a regisztrált Felhasználók és más Szolgáltatók számára, a weboldalon történő bejelentkezés után érhető el. A Szolgáltatókkal történő kapcsolatfelvétel a szolgáltatói profilon keresztül történő üzenetküldéssel valósulhat meg.

A weboldalon történő regisztrációra kétféle módon kerülhet sor: Felhasználóként, illetve Szolgáltatóként.

A regisztrációval a regisztráló személy elismeri, hogy

-      a jelen felhasználási felvételekben foglaltakat megismerte és azt magára nézve kötelezőnek elismeri,

-      az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az adatainak kezeléséhez az abban foglaltak szerint hozzájárul,

-      Felhasználóként történő regisztráció esetén olyan nagykorú, vagy keresményével önállóan rendelkezni jogosult kiskorú személy, akinek cselekvőképessége a weboldal által közvetített szolgáltatások igénybevétele tekintetében nem esik korlátozás alá,

-      Szolgáltatóként történő regisztráció esetén olyan nagykorú cselekvőképes természetes személy vagy magyarországi székhellyel rendelkező, magyar hatóságok által nyilvántartásba vett jogi személy, az általa nyújtani kívánt szolgáltatás végzésére jogosult, az ahhoz szükséges jogi és szakmai felvételeknek és etikai előírásoknak megfelel,

-      Jogi személy esetén annak képviselője, é az általa képviselt jogi személy nevében eljárni jogosult.

a) A szolgáltatói regisztráció

A szolgáltatóként történő regisztráció során Szolgáltató magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, cégszerű vállalkozásként, civil szervezetként, illetve egyéb intézményként regisztrálhatja magát. A regisztráció során megadandó adatok köréről és az adatkezelésre vonatkozó szabályokról az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes tájékoztatást.

A Szolgáltató kizárólag a weboldal által meghatározott szolgáltatási kategóriák és azok alkategóriái közül választhat.

A szolgáltatói regisztráció során a Szolgáltatónak lehetősége van feltölteni az engedélyhez / végzettséghez kötött tevékenység gyakorlására jogosító engedélyét / végzettséget igazoló okiratot, illetve ajánlására, referenciáira vonatkozó dokumentumot, amellyel a Szolgáltatók a Felhasználók beléjük vetett bizalmát erősíthetik, illetve az általuk nyújtott szolgáltatás megfelelő színvonalát igazolhatják.

A jelen alpontban foglalt dokumentumot az Üzemeltető erre kijelölt munkatársa kizárólag formai szempontból jogosult vizsgálni. A jelen alpontban foglalt dokumentumok a Szolgáltatók profilján nem kerülnek a Felhasználók számára nyilvánosan közzétételre, azonban azokat a szolgáltatói profil törléséig az Üzemeltető elektronikusan tárolja. A dokumentumok megfelelősége esetén a szolgáltatói profilon a dokumentumok feltöltésének tényét zöld pipa jelzi.  

A Szolgáltató köteles a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően megadni, illetve amennyiben képzettséget, végzettséget igazoló, vagy referenciát, ajánlást tartalmazó dokumentumot kíván feltölteni, annak a valóságnak megfelelő tartalommal köteles eleget tenni. Az Üzemeltető a tévesen, hibásan, hiányosan vagy valótlanul feltöltött adatokból, illetve dokumentumokból eredő bárminemű kárért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tévesen, hibásan, hiányosan vagy valótlanul feltöltött adatokról illetve dokumentumokról szerez tudomást, a Szolgáltatót 2 munkanapon belül felhívja a helyesbítésre. Amennyiben a Szolgáltató a helyesbítési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltató értesítésével egyidejűleg a szolgáltatói profil törlésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az a Felhasználók jóhiszemű joggyakorlását sérti vagy veszélyezteti, illetve a jelen felhasználási feltételekkel ellentétes.

A szolgáltatói profil regisztrációja során a portál a Szolgáltató által megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld. A Szolgáltató az aktiváló e-mailben elhelyezett linkre kattintva aktiválhatja a profilt. Amennyiben a Szolgáltató a profitját annak regisztrációját követő 30 napon belül nem aktiválja, a szolgáltatói profil és a Szolgáltató által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Amennyiben a regisztrálót követően a Szolgáltató a profilt a kötelezően megadandó adatokkal az aktiválást követő 30 napon belül nem tölti ki, erről emlékeztető e-mailt kap. Amennyiben a Szolgáltató az emlékeztető e-mail kiküldését követő 15 napon belül a profil kötelezően kitöltendő adatait nem véglegesíti, a szolgáltatói profil és a Szolgáltató által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek, amelyről az Üzemeltető erre kijelölt munkatársa e-mail útján küld tájékoztatást. A regisztráció elutasítása esetén a regisztráció során megadott adatok és a becsatolt dokumentumok törlésre kerülnek.

Amennyiben a regisztráló Szolgáltató megfelel a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak, úgy a regisztrációt követő 15 napon belül a Szolgáltatói névjegyzékben megjelenik.

A Szolgáltató profilját kizárólag a Felhasználói profillal rendelkező regisztrált személyek, illetve más szolgáltatói profillal regisztrált személyek tekinthetik meg.

b) Felhasználói regisztráció

Annak érdekében, hogy a Szolgáltatók névjegyzéke a weboldalra látogató személyek számára hozzáférhető legyen, a weboldalon regisztráció szükséges (a továbbiakban: Felhasználói regisztráció).

A Felhasználói regisztrációval a Felhasználó egy Felhasználói profilt hoz létre, amely profil segítségével a Szolgáltatók névjegyzékében szereplő Szolgáltatók adatai megtekinthetők. A Felhasználói profilok egymás profilját, illetve a Szolgáltatók a Felhasználók profilját nem tekinthetik meg.

A Felhasználói profil regisztrációja során a portál a Felhasználó által megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld. A Felhasználó az aktiváló e-mailben elhelyezett linkre kattintva aktiválhatja a profilt. Amennyiben a Felhasználó a profitját annak regisztrációját követő 30 napon belül nem aktiválja, a felhasználói profil és a Felhasználó által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

c) A szolgáltatói és a felhasználói profil törlése

A regisztráció, valamint a profil törlésére a Szolgáltatónak, illetőleg a Felhasználónak bármikor lehetősége van, az részéről semmilyen további kötelezettséggel nem jár.

A profil törlésére az info@odaado.hu e-mail címre történő, a profil törlése iránti kérelmet tartalmazó elektronikus levél megküldésével, illetve portálon az „Adataim módosítása” menüpont alatt a „Profilom törlése” gombra kattintva van lehetőség. Amennyiben e-mail útján kéri a Felhasználó a profil törlését, az kizárólag abban az esetben törölhető, ha a törlési kérelem arról az e-mail címről érkezett, amelyikkel a profil regisztrálása megtörtént.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrált profilt bármikor törölheti, ha az a jelen Felhasználási Feltételekkel ellentétes. Amennyiben a profil az Üzemeltető által kerül törlésre, úgy erről a profil tulajdonosát olyan e-mail útján értesíti, amelyben megjelöli a törlés indokait. A profil törlésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

1. a Felhasználási Feltételek vagy az Odaadó.hu weboldalon szereplő valamely szabály vagy előírás megszegése,

2. álprofilok regisztrálása esetén,

3. nem valóságnak megfelelő adatok megadása a regisztráció és a profiladatok kitöltése során, amennyiben a regisztrált személy az Üzemeltető felhívása ellenére azokat nem helyesbíti,

4. a Szolgáltató működésével, tevékenységének jogszerűségével kapcsolatosan felmerült, megalapozott aggály esetén (különösen a Szolgáltató adószámának felfüggesztése, végrehajtási vagy felszámolási eljárás ténye, tevékenység folytatásához szükséges feltétel vagy engedély hiánya),

5. ha a Szolgáltató szolgáltatásainak színvonala a tevékenységével kapcsolatos legalább három értékelés alapján nem éri el az Odaado.hu által elvárt (az adott helyzetben a jó szakembertől általában elvárható) szintet,

6. ha a Felhasználó vagy a Szolgáltató a weboldalon olyan módon nyilatkozik meg, az oldalon olyan tartalmakat helyez el, amelyek sértőek vagy az oldal rendeltetésével összeegyeztethetetlenek.  

d) Üzenetküldés a weboldalon keresztül

A Felhasználóknak lehetőségük van a weboldal meghatározott felületén a Szolgáltatók részére e-mail üzenet küldésére. Az e-mailek a Szolgáltatók saját levelezési címére kerülnek kiküldésre a weboldalon keresztül, a weboldal saját levelezési tárhelyet nem biztosít. Az Üzemeltető a weboldal igénybevételével küldött levelek tartalmát nem ismeri, azonban az üzenetküldés tényét a weboldal rögzíti annak érdekében, hogy a Felhasználó a későbbiekben véleményezhesse a weboldal által nyújtott szolgáltatás minőségét.

A felhasználói e-mail cím a Szolgáltató részére megküldésre kerül, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel során az „Emailben keressen” opciót választja.

Amennyiben a Felhasználó a profilján telefonszámot is megadott, a telefonszám a Szolgáltató részére megküldésre kerül, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel során a „Telefonon keressen” opciót választja.  

e) Szolgáltatók értékelése a weboldalon keresztül

A felhasználóknak lehetőségük van a weboldalon keresztül az egyes Szolgáltatók profilja alatt az általuk nyújtott szolgáltatások komment formájában történő véleményezésére.  

Szöveges értékelést csak ténylegesen igénybe vett szolgáltatás alapján lehet adni a szolgáltatói felületen. Az értékelés során megjelenik a szolgáltatás igénybevételének ideje és a felhasználó neve. Ha a szöveges értékelés trágár, sértő hangvételű, illetve nem kellően objektív, akkor a Szolgáltatónak lehetősége van az odaado.hu weboldal felé erről visszajelzést küldeni. Amennyiben akár a hangvétel, akár az értékelés objektivitása jogosan megkérdőjelezhető, a kifogásolt szöveges értékelés törlésre kerül.

A regisztrációval a Szolgáltató kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon keresztül az általa nyújtott szolgáltatás komment formájában kerüljön véleményezésre a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó, illetve Szolgáltató által a szolgáltatói profilon. Az értékelések a szolgáltatói profilon más Felhasználók és Szolgáltatók számára nyilvánosan hozzáférhetőek, a komment mellett a kommentelő neve, valamint a komment beküldésének az ideje is feltüntetésre kerül. Az értékelés a szolgáltatói profil törléséig, illetve szabályzatba ütköző komment esetén annak törléséig kerül megőrzésre.

A regisztrációval a regisztráló személy (Felhasználó és Szolgáltató) kifejezetten elfogadja az értékelési rendszert, amely arra irányul, hogy a weboldal hatékonyabban tudja nyújtani szolgáltatását és más Felhasználók számára adott legyen annak lehetősége, hogy megtalálják a legmegfelelőbbnek tartott Szolgáltatót. Az értékelési rendszer a weboldal „Hogyan Működik?” menüpontja alatt ismerhető meg (https://www.odaado.hu/hogyan-mukodik).

Amennyiben Szolgáltató a kapott értékeléssel nem ért egyet, panasszal fordulhat az Üzemeltetőhöz. Üzemeltető mindenkor hatályos szabályzatai szerint egyedileg vizsgálja ki a panaszt és a rendelkezésére álló információk alapján eldönti, hogy a panasszal érintett értékelés törlésre kerüljön-e. A panasz kivizsgálásáig a kifogásolt komment automatikusan felfüggesztésre kerül, azaz annak tartalma a panasz elbírálásáig a Szolgáltató profilján nem jelenik meg. A hangnemében durva, trágár kifejezéseket tartalmazó kommentet az Üzemeltető a Szolgáltató bejelentése alapján minden esetben törli.

f) Hírlevélre való feliratkozás

A weboldalon való regisztrációval egyidejűleg lehetősége van az Alapítvány által kiküldésre kerülő hírlevélre való feliratkozásra. A hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbi módokon:

A hírlevélről a hírlevél aljában elhelyezett linkre kattintva tud leiratkozni, ebben az esetben a leiratkozás automatikusan, azonnal megtörténik.

Lehetősége van továbbá a hírlevélről az info@odaado.hu e-mail címere küldött, a leiratkozás iránti kérést tartalmazó levéllel is leiratkozni. Ebben az esetben a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozzuk, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül a rendszerből töröljük.  

V. Felelősségi kérdések

Üzemeltető a Felhasználó és a Szolgáltató, illetve a Szolgáltatók egymás közötti jogviszonyaiban félként nem vesz részt: szerződéskötésre sem jogosult a felek nevében, az esetlegesen létrejött szerződések teljesítéséért sem terheli semmilyen felelősség, továbbá nem felelős a Felhasználók és a Szolgáltatók által, egymásnak megadott, illetve a weboldalon közzétett adataik helyességéért. Ugyanígy nem felelős azért sem, hogy a Szolgáltatók a vonatkozó szakmai és számviteli előírásoknak megfelelően, azokat betartva végezzék a tevékenységüket.

Üzemeltető kizárólag információ-közvetítő szerepet tölt be a felek között a weboldalon keresztül, ebből kifolyólag nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel és jogosultsággal a meghirdetett szolgáltatás valódiságára, minőségére, legalitására, és a felek közötti jogviszony tényleges megvalósulására vonatkozóan. A Felhasználó és a Szolgáltató, illetve a Szolgáltatók egymás között kialakult vitája esetén Üzemeltető mentes mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól, amelyet a Felhasználó és a Szolgáltató a regisztrációval tudomásul vesz. A Felek közötti kommunikáció, a szolgáltatások igénybevétele és azok teljesítése, valamint az igénybe vett szolgáltatások esetleges ellenértékének teljesítése az Üzemeltetőtől és a weboldaltól függetlenül történik.

A Felhasználó illetve Szolgáltató az általa közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólagos felelősséggel tartozik. Felhasználó illetve Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az általa a weboldalon elérhetővé tett tartalom jogszabályt (ide értve a Felhasználó illetve Szolgáltató államának jogi normáit), illetve harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét ne sértse, minden ilyen jogsértését az Üzemeltető a felelősséget kizárja. Üzemeltető kizár továbbá minden felelősséget a Felhasználók illetve Szolgáltatók által tanúsított magatartásért, egyúttal teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

Felhasználó illetve Szolgáltató által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben a Felhasználó, illetve Szolgáltató jogsértő tartalmat észlel, arról az Üzemeltető felé az info@odaado.hu e-mail címen tehet bejelentést. A bejelentés alapján az Üzemeltető jogosult a jogsértő tartalmat eltávolítani, vagy a jogsértő tartalmat feltöltő személyt a jogsértő tartalom törlésére, illetve módosítására akár a profil Üzemeltető általi törlésének terhe mellett felszólítani.

Amennyiben harmadik személy a Felhasználó, illetve Szolgáltató által közzétett tartalom, illetve a Felhasználó vagy Szolgáltató weboldallal összefüggésben elkövetett jogellenes magatartása okán hatóság vagy bíróság előtt az Üzemeltetővel szemben eljárást indít, vagy ilyen okból kifolyólag hivatalból eljárás indul, a jogsértő magatartást megvalósító Felhasználó vagy Szolgáltató felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és az Üzemeltetőnek okozott valamennyi kárért és költségért.

A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Üzemeltető törekszik arra, hogy kizárólag olyan Szolgáltatók szerepeljenek a weboldalon, akiknek a tevékenysége visszatükrözi a weboldal szellemiségét és velük kapcsolatban nem érkeznek sorozatban negatív visszajelzések, amelyek szerint a szolgáltatás nem felel meg a különböző jogszabályi és hatósági előírásoknak vagy az elvárható legmagasabb szakmai színvonalnak.

Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyet olyan harmadik fél okoz, aki a Felhasználó vagy a Szolgáltató bármely hibájából vagy egyéb okból a belépéséhez szükséges azonosítókról tudomást szerzett.

VI. Szerzői jogok

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jog jogosultja az Üzemeltető, ideértve az Üzemeltető által megjelenített valamennyi tartalmat: többek között a weboldal részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának listázására, módosítására, rendszerezésére, kimentésére és lemásolására, a weboldal és annak bármely elemének feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul. A weboldal bármely tartalmának adathordozóra történő kimentése vagy kinyomtatása még saját felhasználás céljából sem engedélyezett.

A weboldalon közzétett bármely tartalomnak a felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, az engedélyben meghatározott célból és mértékben.

Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a weboldalon a Felhasználók vagy Szolgáltatók által közzétett tartalmak jogtisztaságáért, azokért kizárólagos felelősség a tartalmat közzé tevő személyt terhelik. Amennyiben a Felhasználó vagy Szolgáltató észleli, hogy más a weboldalon Felhasználó vagy Szolgáltató által közzétett tartalom sérti valamely szellemi alkotáshoz fűződő jogát (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezésiminta-oltalom, topográfiaoltalom, védjegyoltalom, szerzői jog, know-how) sérti, panasszal élhet az Üzemeltető felé az info@odaado.hu e-mail címre megküldött megkereséssel. A megkeresésben meg kell jelölni a kifogásolt tartalmat, valamint hitelt érdemlően igazolni kell a panaszbejelentőt megillető szellemi alkotáshoz fűződő jog fennálltát. A panasz elbírálására az Üzemeltető további adatok szolgáltatására is felhívhatja a bejelentőt. Amennyiben az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a panasz megalapozott, az érintett tartalmat a jogsértő Felhasználó vagy Szolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett törli.

VII. Panaszkezelés

A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Üzemeltető Panaszkezelési Szabályzata tartalmazza, amely a weboldalon folyamatosan elérhető.

VIII. Egyéb rendelkezések A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog mindenkor hatályos szabályai irányadóak.

Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására.