Belépés Regisztráció

Az egyszeri segély engedélyezése


Az egyszeri segély engedélyezése

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. 

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.). 

Ki részesülhet egyszeri segélyben? 

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  • a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
  • a 90.000 forintot, ha egyedül él. 

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. 

Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély és mennyi lehet az összege? 

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének másfélszeresét. 

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás, kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem? 

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K17 számú űrlap – egyszeri segély igényléséhez) nyújtható be. A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a Magyar Államkincstár (Kincstár) Központjához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Kincstár Központjához kell benyújtani. A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető a Kincstár honlapjáról (http:// nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu). A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza. 

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen? 

A méltányossági jogkörben hozott döntések ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre történő hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez. 

Forrás: nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu, Fotó: szeretlekmagyarorszag.hu

2021-01-14