Belépés Regisztráció

A háztartási munka adózási szabályai 2020.


A háztartási munka adózási szabályai 2020.

A háztartási munka egy az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás, amit kizárólag természetes személyek létesíthetnek egymással.

1. A háztartási munka meghatározása 

Háztartási munka a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek:
– lakás takarítása,
– főzés,
– mosás,
– vasalás,
– gyermekek felügyelete, házi tanítása,
– otthoni gondozás és ápolás,
– házvezetés,
– kertgondozás. 

Nem tekinthető háztartási munkának:
– a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,
– ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül,
– ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál. 

Háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi. 

Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője. 

Adórendszeren kívüli kereset: az olyan járandóság, amelyet a fent meghatározott foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.

2. Bejelentési kötelezettség 

2.1. Milyen adatokat kell bejelenteni?  

Háztartási alkalmazott foglalkoztatásakor a foglalkoztató köteles bejelenteni a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV) havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt a következő adatokat:
– a foglalkoztató adóazonosító jelét,
– a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
– a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

2.2. A bejelentés módja  

A foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét:
a) elektronikusan az eBEV portálon keresztül vagy
b) az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. 

Fontos! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen nem nyújtható be.

2.2.1. Elektronikus bejelentés  

A foglalkoztatónak az elektronikus bejelentéshez ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie, melyhez előzetesen regisztráltatnia kell magát. 

2.2.2. Telefonos bejelentés  

A foglalkoztató a háztartási alkalmazottat telefonon a 185-ös szám hívásával jelentheti be az országos telefonos ügyfélszolgálaton. A bejelentéshez meg kell adni a foglalkoztató adóazonosító jelét. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV-hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.

2.2.3. A bejelentés teljesítése, módosítása, visszavonása  

A bejelentést több hónapra előre is teljesíteni lehet. Ebben az esetben a bejelentés időszakánál meg kell jelölni a bejelentés időszakának a kezdetét és a végét. 

Ha a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás folytatódik, akkor a bejelentést meg kell ismételni a foglalkoztatás további időszakára vonatkozóan is. A havi bejelentés a bejelentés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. A bejelentést újra teljesíteni kell ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatásakor. 

Például a foglalkoztató 2020. január 24-én háztartási alkalmazottat foglalkoztat, majd ugyanezt a személyt 2020. február 20-án is foglalkoztatja. A foglalkoztatónak a bejelentést mind január, mind február hónapban teljesítenie kell. 

Ha a foglalkoztató több havi foglalkoztatásra jelentette be a háztartási alkalmazottat, akkor február hónapra nem kell megismételni a bejelentést. 

A NAV-hoz benyújtott bejelentést, a bejelentést követő 24 órán belül lehet módosítani és visszavonni a foglalkoztató vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulásakor. 

A bejelentés, illetve annak módosítása és visszavonása elektronikusan a 20T1043H jelű adatlapon teljesíthető, amit számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV-hoz. 

Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthető le. 

A NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a változásokat mindig szíveskedjék figyelemmel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzióját használni!

3. Regisztrációs díjfizetési kötelezettség 

A foglalkoztatónak az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentés alapján háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint regisztrációs díjat kell fizetnie. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapban hány napot dolgozott a háztartási alkalmazott a foglalkoztatónál. 

Ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat több hónapra előre jelentette be, akkor a regisztrációs díjat minden hónapra meg kell fizetnie. 

Például az egyik foglalkoztató a háztartási alkalmazottat havonta 1-1 napon, a másik pedig egész hónapban foglalkoztatja, ezért mind a két foglalkoztatónak meg kell fizetnie a havi 1000 forint regisztrációs díjat. 

A havi regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha az adott hónapban a háztartási alkalmazott foglalkoztatására nem kerül sor és a foglalkoztatás bejelentését a bejelentést követő 24 órán belül a foglalkoztató nem vonta vissza. 

A regisztrációs díj megfizetésével társadalombiztosítási ellátás nem jár, a háztartási alkalmazott a Tbj.3 alapján nem minősül biztosítottnak. Ezen a jogcímen tehát a háztartási alkalmazott egészségügyi szolgáltatást sem vehet igénybe.

3.1. A regisztrációs díjfizetés módja, határideje  

A foglalkoztató a havi 1000 forint összegű regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára (10032000-01076215) fizeti meg készpénzzel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hónap 12-éig.

4. Adó- és járulékfizetési, bevallási kötelezettség 

4.1. Mikor nem kell megfizetni az adót és a járulékokat?  

Foglalkoztató: A foglalkoztató a háztartási alkalmazott után adó és járulékfizetésére akkor nem kötelezett, ha a bejelentést a foglalkoztatást megelőzően teljesítette. Ha tehát a foglalkoztató a háztartási alkalmazottját még a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenti, akkor nincs adó- és járulékfizetési kötelezettsége.

Háztartási alkalmazott: A háztartási alkalmazottnak az adórendszeren kívüli kereset után adó- és járulékfizetési kötelezettsége még akkor sincs, ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazott bejelentését elmulasztotta, tehát a foglalkoztató mulasztása nem jelenti azt, hogy a háztartási alkalmazottnak kell teljesíteni a befizetést.

4.2. Adó- és járulékfizetési kötelezettség  

Ha a foglalkoztató elmulasztja a regisztrációs díjfizetési és/vagy a bejelentési kötelezettségét teljesíteni, akkor a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja tv.4, a Tbj. és a Szocho tv. rendelkezései szerint meg kell fizetnie a személyi jövedelemadót, az egyéni járulékokat és a szociális hozzájárulási adót az adott jogviszonynak megfelelően (például: munkaviszony, megbízás).Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, akkor az egyébként a magánszemélyt terhelő személyi jövedelemadót és az egyéni járulékokat is a foglalkoztató fizeti meg.

4.3. Bevallás  

Az adórendszeren kívüli keresetet nem kell bevallania sem a foglalkoztatónak, sem a foglalkoztatottnak. Háztartási munka végzése esetén tehát a foglalkoztatónak nem kell ’08-as bevallást benyújtania, illetve a háztartási alkalmazottnak sem kell az adórendszeren kívüli bevételét a személyijövedelemadó-bevallásban feltüntetnie.

5. Munkáltatói igazolás 

A háztartási alkalmazott igazolást kérhet a foglalkoztatótól az őt megillető adórendszeren kívüli bevételről, a bevétel megszerzésekor.

Ha a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató egy adott hónapban több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. 

A háztartási alkalmazott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell: 
• a foglalkoztató adóazonosító jelét,
• a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét,
• a tényleges foglalkoztatás kezdő napját,
• a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét,
• a kifizetés időpontját,
• a hónap során munkavégzéssel töltött napokat,
• a foglalkoztatás helyének címét,
• a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását.

A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes. Az igazolásminta („Igazolás a háztartási alkalmazottat megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről”) a NAV honlapjáról letölthető a „Letöltések–egyéb > Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon keresztül. 

6. Mikor szabható ki mulasztási bírság? 

A foglalkoztató 100 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a 2. pont szerinti bejelentést, és a 3. pont szerinti regisztrációs díj megfizetését elmulasztja. 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Fotó forrás: professionalhomesearch.com

2020-12-23