Belépés Regisztráció

Tájékoztató a tizenharmadik havi nyugdíjról és a tizenharmadik havi ellátásról


Tájékoztató a tizenharmadik havi nyugdíjról és a tizenharmadik havi ellátásról

2021-től kezdődően négy részletben visszaépítésre kerül a tizenharmadik havi nyugdíj. A tizenharmadik havi nyugdíj összege 2021-ben az arra jogosító nyugellátások januári összegének a 25 százaléka, 2022-ben az 50 százaléka, 2023-ban pedig a 75 százaléka lesz. 2024-től a nyugdíjasok a tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét évente kézhez kapják. 

A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan, más meghatározott pénzbeli ellátásban részesülő személyek is részesülnek tizenharmadik havi ellátásban. 

A 2021. évi tizenharmadik havi nyugdíj 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-a alapján 2021-ben tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a 2020-as év legalább egy napjára, valamint 2021. januárjára öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, vagy mezőgazdasági járadékban részesül. Ha a nyugdíjas a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi nyugdíj ellátásonként illeti meg. 

A 2021. évi tizenharmadik havi ellátás 

A Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendeletében foglaltak szerint a tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonló módon tizenharmadik havi ellátást azok a személyek kapnak, akik olyan rendszeres pénzellátásban részesülnek, amely évente a nyugdíjakkal azonos módon emelkedik. 

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek tehát mindazok, akik 2020. legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjára 

1.     korhatár előtti ellátásban,
2.     szolgálati járandóságban,
3.     átmeneti bányászjáradékban,
4.     táncművészeti életjáradékban,
5.     rokkantsági ellátásban,
6.     rehabilitációs ellátásban,
7.     baleseti járadékban,
8.     bányászok egészségkárosodási járadékában,
9.     fogyatékossági támogatásban,
10.  vakok személyi járadékában,
11.  rokkantsági járadékban,
12.  a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
13.  polgármesterek közszolgálati járadékában,
14.  a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
15.  a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
16.  a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
17.  a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli ellátásban,
18.  az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben,
19.  a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
20.  házastársi pótlékban vagy
21.  házastárs után járó jövedelempótlékbanrészesülnek. 

A tizenharmadik havi ellátás megilleti 

a 2021. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült,a 2021. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült.Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg. 

A tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás összegének meghatározása 

Amennyiben a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni. 

2021-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összege megegyezik a 2021 januárjában a jogosultat megillető, a 2020. év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegének 25 százalékával. 

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a tizenharmadik havi ellátás a 2020. december havi ellátásnak a 2021. január 1-jétől esedékes emeléssel megemelt összege alapján kerül kiszámításra. 

A tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás utalása 

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. február hónapban hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania. 

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül. 

Belföldi bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos napon, 2021. február 12-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra. 

Amennyiben az ellátás folyósítása külföldi bankszámlára történik, a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással összevontan, egy tételként kerül utalásra. 

A jogosult halála esetén a fel nem vett tizenharmadik havi nyugdíj, tizenharmadik havi ellátás kifizetése: 

A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból történik, ahhoz külön kérelem előterjesztése szükséges. 

Vonatkozó jogszabályok: 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §, 102/K. §a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 4. §a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 

Forrás: nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu, Fotó: nyosz.hu

2021-02-02