Belépés Regisztráció

Játékszabályzat


A CIVILÚT ALAPÍTVÁNY

2022. ÉVI

VÉLEMÉNY-KUTATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT

NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYZATA

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: “Játékszabály”) a Civilút Alapítvány (székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 40/1., továbbiakban: “Alapítvány”) mint szervező által Vélemény-kutatás elnevezéssel meghirdetett, az Odaadó program web és Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra (továbbiakban: “Játék”) vonatkozik.

1. A 2022. október 24. és 2022. november 3. között zajló játékban kizárólag a 2. és 3. pontban leírtaknak megfelelő személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki kitölti az Odaadó program Facebook és weboldalán közzétett Vélemény-kutatásra vonatkozó kérdőívet és a kitöltés végén megadja az e-mail címét.

A Játékban való részvétel ingyenes.

A nyereményjáték sorsolására 2022. november 4-én, pénteken 11:00-kor kerül sor.

A nyereményjátékokhoz kapcsolódó időpontok, határidők:

 • A játék megnevezése: Vélemény-kutatással egybekötött nyereményjáték
 • A játék időtartama: 2022. október 24. hétfő – 2022. november 3. csütörtök
 • Sorsolás: 2022. november 4. péntek, 11 óra

 

A nyereményjátékokban való részvétel és annak menete:

A nyereményjátékban részt vehet bárki, aki a 2. és 3. pontban leírtaknak megfelelő személy (továbbiakban: „Játékos”), valamint, aki a játék időtartama alatt, kitölti az Odaadó program Vélemény-kutatásra vonatkozó kérdőívét és a kitöltés végén megadja a nevét és e-mail címét.

2. A sorsolásokon azok a játékosok vesznek részt, akik adataik megadásával egyértelműen azonosíthatóak.

3. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. évét betöltött természetesszemély. A Játékból ki vannak zárva az Alapítvány és a sorsolást lebonyolító ügynökség dolgozói, valamint ezeknek aPolgári Törvénykönyv 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

4. Játék révén elnyerhető díjak:

A Játék nyereményeit a Civilút Alapítvány ajánlotta fel.

A játék végén tartandó sorsoláson az alábbi 3, azaz három nyeremény („Nyeremény”) kerül kisorsolásra:  

Nyeremények:

1. helyezett nyereménye: 1 db 120 000 Ft értékű HUNGUEST HOTEL ajándékkártya. A Nyertes az ajándékkártyán lévő összeget valamennyi belföldi és külföldi Hunguest Hotels szállodában, a szállodai szolgáltatásnyújtás ellenértékeként, illetve részellenértékeként használhatja fel, legyen az szállás, étkezés, wellness- és gyógykezelés, vagy akár egy vacsora.Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható. Az Ajándékkártya a vásárlástól számított 18 hónapon belül, a névérték erejéig akár többször is felhasználható. A kártya nem névre szól.

2. helyezett nyereménye: 1 db 50.000 Ft értékű LENOVO Tab M8 8" 32GB WiFi+LTE Tablet

3. helyezett nyereménye: 1 db 16.900 Ft értékű Feldobox Kultúra doboz. Ezzel az ajándékutalvánnyal a Nyertes 200 program közül választhat. Az utalványon névérték nem szerepel: az ajándék egy meghívás a kultúra világába. A dobozban az utalvány mellett egy katalógus található, mely részletesen bemutatja a választható programokat.

A játék során összesen 3 Nyertes kerül kihirdetésre. Egy adott játékos csak egy nyereményt nyerhet.A nyeremény tartalmának megváltoztatásának jogát a Civilút Alapítvány fenntartja.

5. A sorsolás

A sorsolások online történnek a https://www.random.org/ oldal segítségével 2022. november 4-én, pénteken 11:00-kor. A sorsolást a Civilút Alapítvány megbízásából a LollipopCom Kft. (székhely: 2096 Üröm, Magyar utca 3/b.) munkatársai végzik. A Nyerteseket e-mailben és Facebookon a lebonyolító ügynökség munkatársai értesítik, részükre a nyeremény személyesen kerül átadásra az Alapítvány részéről.

A játékkal kapcsolatban további információkat az info@odaado.hu e-mail címen lehet kérni

5.1.A játékon történő részvétellel a játékos hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a sorsolást követően a nyertesek nevét a https://www.facebook.com/odaadoprogram oldalán megjelenítse.

5.2. Nyeremény készpénzre nem váltható át.

5.3. A Játékban való részvételnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénybenmeghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése, nem olvasható írás stb.) semmilyen felelősséget nem vállal.

5.4. A Játékban való részvétel és a Játék során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Civilút Alapítvány felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Civilút Alapítványsemmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki avonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésévelvesz részt a Játékban.

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • az Alapítvány Játékosoknak a kérdőív kitöltése során a Játékban való részvétel érdekében megadásra kerülő alábbi személyes adatait kezelje:
 1. Név
 2. Lakcím
 3. E-mail cím
 4. Telefonszám

Amelyek közül a Játékos neve és lakcíme a nyertes beazonosításához, illetve a személyes úton történő átadásához, míg az email cím és telefonszám a nyertessel történő kapcsolattartáshoz szükséges.

 • a személyes adatait az Alapítvány, mint adatkezelő a sorsolás lebonyolítása érdekében a LollipopCom Kft. (székhely: 2096 Üröm, Magyar utca 3/b.) mint adatfeldolgozó részére átadja.
 • nyertesség esetén nevüket a megadott adatokat az Alapítvány a hatályos jogszabályoknak megfelelően kizárólag a jelen szabályzatban foglaltak szerint használja fel, adatait bizalmasan kezelje, a nyertesek adatait az Alapítvány a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel öt évig megőrizze.
 • megadott személyes adataikat az Alapítvány a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataiellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja
 • Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet az Alapítvány és/vagymegbízottja, a hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzé tegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabály mindenrendelkezését.


5.5. Az Alapítvány szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásávaltörténik. A Játékos adatainak kezelésére a kérdőív rendszert üzemeltető involve.me szerverein az Európai Unión belül az alábbi országokban kerülhet sor: Luxemburg, Frankfurt, Franciaország és Ausztria.  Az Alapítvány bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a fent megadott címén tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Alapítvány által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az Alapítvány Odaadó programjának adatkezelésről szóló részletes tájékoztatója a https://www.odaado.hu/adatvedelem oldalon található.

5.6. A Játék kapcsán a nyertes Játékost személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség nem terheli.

5.7. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén az Alapítvány, illetve megbízottja nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást kezdeményezzen (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást indítson) azzal a Játékossal szemben, aki a Játék menetének befolyásolásával, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni.

5.8. Az Alapítvány fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben az Alapítvány felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt tesznek közzé a saját weboldalukon.

5.9. Az Alapítvány kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

5.10. Amennyiben a Játékos bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélés szerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a kapcsolatfelvétel 15 (tizenöt) napon belül a Nyertes hibájából nem valósul meg, úgy a Játékos, illetve Nyertes a Játékból kizárja magát, és ezt követően a Nyertes a Nyereményátvételére nem jogosult.

5.11. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

5.12. Az Alapítvány a Játékszabályt az Odaadó program weboldalán teszi közzé.

5.13. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben saját belátása szerint megváltoztassa.A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi.

Budapest, 2022. október 24.